top of page

Ansvarsskjema/Liability form

Ansvarsskjema – Ryfylke/Stavanger

Opplysningene brukes til eventuell smittesporing.

Den undertegnende, som frivillig deltar på Coastal Adventures AS og dets samarbeidspartneres aktiviteter, er innforstått med at deltagelse skjer på følgende betingelser:

1) Jeg er innforstått med at turen/aktiviteten er forbundet med en viss risiko for at ulykke kan inntreffe. Jeg er klar over at terrenget kan være ulendt og at jeg må forflytte meg i dette terrenget. Jeg er innforstått med at jeg må følge turleders og gjennomførende firmas sikkerhetsinstruksjoner. Jeg erklærer meg innforstått med at deltagelse skjer på eget ansvar og risiko. Coastal Adventures AS har en ansvarsforsikring som dekker skader/ulykker selskapet som arrangør har ansvar for. Utover dette kan jeg ikke kreve erstatning overfor Coastal Adventures as verken for skade på legeme eller utstyr som følge av hendelser som måtte inntreffe.

2) Jeg er også klar over at turen innebærer plikt til å hjelpe til når det trengs, f. eks å bære utstyr. Jeg er innforstått med at Coastal Adventures AS kan avlyse turen eller forkorte denne, dersom værforhold og sikkerhetsmessige hensyn tilsier det uten automatisk avkortning i billettpris.

3)   Jeg er innforstått med at jeg plikter å avstå fra å nyte rusmidler i forkant av aktiviteten.  Coastal Adventures AS forbeholder seg retten til å avvise deltakere i ruspåvirket tilstand, uten refusjon eller avkorting i pris. 

 

Liability form

The information is also used for infection tracking.

The undersigned, who voluntarily participates in Coastal Adventures AS and its partners' activities, agrees that participation takes place on the following conditions:

1) I understand that the trip / activity is associated with a certain risk that an accident may occur. I am aware that the terrain can be rough and that I have to move in this terrain. I understand that I must follow the tour guide's and executive company's safety instructions. I agree that participation is at your own risk. Coastal Adventures AS has a liability insurance that covers injuries / accidents the company for which the organizer is responsible. Beyond this, I can not claim compensation from Coastal Adventures as either for damage to body or equipment as a result of incidents that may occur.

2) I am also aware that the trip involves a duty to help when needed, eg to carry equipment. I understand that Coastal Adventures AS can cancel the trip or shorten it, if weather conditions and safety considerations dictate it without automatic reduction in ticket price.

3) I agree that I am obliged to refrain from enjoying drugs in advance of the activity. Coastal Adventures AS reserves the right to reject participants in an intoxicated state, without refund or reduction in price.

Utleiebetingelser / Rental form - Ryfylke/Stavanger

Leiebetingelser/ Rental conditions

Leie av utstyr i Coastal Adventures

 • Leietaker leier utstyr helt på egen risiko. Og er ansvarlig for at man
  faktisk kan bruke utstyret på en sikker måte. Coastal Adventures kan ikke holdes ansvarlig for feil bruk eller manglende opplæring.

 • Coastal Adventures forplikter seg å leie ut utstyr i god stand og egnet til angitt bruk.

 • Leie betales på forhånd. Legitimasjon kreves.

 • Leietaker er ansvarlig for at utstyret brukes i henhold til evt. gjeldende regelverk.

 • Leietaker forplikter seg på hensynsfull behandling av utstyr.

 • Leietaker plikter å bringe utstyret tilbake til avtalt tid og leveringssted.

 • Ved tyveri skal leietaker straks melde fra til politiet og utleier.

 • Leietaker er erstatningspliktig for større skader eller tap av utstyr.

 

Equipment rental in Coastal Adventures

 • The tenant rents equipment entirely at his own risk. And is responsible for actually using the equipment in a safe way. Coastal Adventures cannot be held responsible for misuse or lack of training.

 • Coastal Adventures commits to rent equipment in good condition and suitable for the specified use.

 • Rent is paid in advance. Identification is required.

 • The tenant is responsible for the equipment being used in accordance with any applicable regulations.

 • The tenant commits to considerate treatment of equipment.

 • The tenant is obliged to bring the equipment back to the agreed time and place of delivery.

 • In the event of theft, the tenant must immediately report to the police and the Coastal Adventures.

 • The tenant is liable for major damage or loss of equipment.

bottom of page